Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

przytulanki
0669 e8f4 500
Reposted fromjosefine josefine viacoffeebitch coffeebitch

April 06 2017

przytulanki
Reposted fromolewka olewka viahogwarts hogwarts
przytulanki
przytulanki
2841 0c89
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viacoffeebitch coffeebitch

April 02 2017

przytulanki
Na pozór wszystko gra. Uśmiecham się tak, jak jest to ogólnie przyjęte, nie za szeroko, nie za wąsko. Tak w sam raz. Jestem zawsze pogodny i uprzejmy dla wszystkich. Ludzie szanują mnie za to. Tylko wewnątrz cichy głosik krzyczy kurwa mać!
— Gustaw Padruski - Danse makabre
przytulanki
Reposted fromfriends friends viairmelin irmelin
przytulanki
Reposted fromweightless weightless viatosiaa tosiaa
przytulanki
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis vialeksandra leksandra

March 31 2017

przytulanki
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viazoozia zoozia
przytulanki
6039 85ab 500
Poznań, Poland. 1939-1945.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
przytulanki


Reposted fromskrzacik skrzacik viailovemovies ilovemovies

March 26 2017

przytulanki
8512 8fd0
6598 ad5b 500

Master bedroom uses bookcases to frame the windows in this loft in Odessa, Ukraine. [800 × 509]

March 23 2017

przytulanki
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainspirations inspirations
przytulanki
Play fullscreen
Jestem zakochana po uszy w tym filmie, w postaciach, w aktorach/aktorkach, w scenografii, muzyce i w całokształcie, w nowych  i starych piosenkach, w końcowej scenie, w scenie tańca i każdej innej. Jestem totalnie nieobiektywna, nie widzę wad przez wzgląd na uwielbienie do oryginału i obecnego filmu. Jeśli będę mieć okazję, to pójdę do kina po raz kolejny.

I'm crazy in love with this movie, with characters, with actors/actresses, with scenography, with music and with the everything in it. In love with new and old songs, with last scene, with ballroom scene and every scene. I'm non-objective, I can't see the flaws of it 'cause for my admiration for the animated original and the present movie. I will go to the cinema one more time, if I've got a chance.
Reposted fromskrzacik skrzacik viaDisney Disney
7254 9d2f
Reposted fromrivela rivela viaSundaySmile SundaySmile

March 21 2017

przytulanki
0726 6ac4 500
Irena Jarosińska, 1962. Fotoreportaż opublikowany przy artykule Logika Sławomira Mrożka w tygodniku Polska nr 12. 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamaua maua
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl