Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

przytulanki
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainspirations inspirations
przytulanki
Play fullscreen
Jestem zakochana po uszy w tym filmie, w postaciach, w aktorach/aktorkach, w scenografii, muzyce i w całokształcie, w nowych  i starych piosenkach, w końcowej scenie, w scenie tańca i każdej innej. Jestem totalnie nieobiektywna, nie widzę wad przez wzgląd na uwielbienie do oryginału i obecnego filmu. Jeśli będę mieć okazję, to pójdę do kina po raz kolejny.

I'm crazy in love with this movie, with characters, with actors/actresses, with scenography, with music and with the everything in it. In love with new and old songs, with last scene, with ballroom scene and every scene. I'm non-objective, I can't see the flaws of it 'cause for my admiration for the animated original and the present movie. I will go to the cinema one more time, if I've got a chance.
Reposted fromskrzacik skrzacik viaDisney Disney
7254 9d2f
Reposted fromrivela rivela viaSundaySmile SundaySmile

March 21 2017

przytulanki
0726 6ac4 500
Irena Jarosińska, 1962. Fotoreportaż opublikowany przy artykule Logika Sławomira Mrożka w tygodniku Polska nr 12. 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamaua maua

March 20 2017

4244 17c6 500
Reposted fromerial erial viaSundaySmile SundaySmile
przytulanki
1029 c1eb 500
przytulanki
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viarudosci rudosci

March 17 2017

przytulanki
Reposted fromAJK AJK viailovemovies ilovemovies

consolecadet:

I’m not the mom friend, I’m the dad friend: tries to take care of his friends but is too distant and emotionally clumsy to be any good at it

Reposted fromgruschenka gruschenka viaindisputabel indisputabel
przytulanki
Krzyżtopór
Reposted fromuhuh uhuh viadzony dzony

March 12 2017

magsbanes:

me: i want love

also me: doesn’t like dating apps, doesn’t go out, doesn’t put herself out there, always falls for unavailable people, is kinda ugly anyways

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viairmelin irmelin

March 11 2017

1140 70e7
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadzony dzony

March 10 2017

przytulanki
8987 dbb0
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaflyleaf flyleaf
przytulanki
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viafar-away far-away

March 07 2017

7132 9325 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaSundaySmile SundaySmile
przytulanki
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa vialubiedarkside lubiedarkside
przytulanki

taggedbooty:

"are you really just going to sit in your room alone all day?"

image

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
przytulanki
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viairmelin irmelin
7037 e3ae 500

historicaltimes:

Poland redenominates the zloty. 10000 zloty is now worth 1 zloty. January 1 1995

via reddit

Keep reading

przytulanki
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl